Lars Calmfors om EMU

Mer av Lars Calmfors


Hittills har EU-ledarna varit beredda till nästan vad som helst för att förhindra att Grekland lämnar eurosamarbetet.
Man har varit rädd för att överträda ”ett kritstreck” som skulle kunna skapa ohanterliga förväntningar om att fler länder ska göra det.
Lars Calmfors DN 2 februari 2015


Finland
valet av valutasystem under normala förhållanden inte spelar så stor roll.
Valutasystemet är däremot viktigt i krislägen.
Ekonomer talar om asymmetriska störningar: att konjunktur­utvecklingen ibland kan skilja sig kraftigt åt mellan olika länder. Då är det en nackdel att inte ha en egen valuta med en växelkurs som kan anpassa sig till det ekonomiska läget i landet. Lars Calmfors, kolumn DN 27 februari 2014Professor Lars Calmfors skriver i en kolumn i DN idag 21/1-14 om hur eurokrisen borde kunna lösas. Rubriken är:
"Svångremmen politiskt ohållbar". Trots vissa ljuspunkter krävs "ytterligare kraftiga finanspolitiska åtstramningar" i krisländerna med den strategi som valts. De måste vidmakthållas kanske under ett decennium med dålig tillväxt och hög arbetslöshet som följd.
Han bedömer det rentav som osannolikt att krisländerna skulle fullfölja de åtstramningar som skulle behövas
Danne Nordling 21 januari 2014

De institutioner som finns idag och som skulle kunna gripa in (t ex ESM och bankunionen) är inte utbyggda eller har för små resurser.

"Ett radikalt förslag är att ECB köper upp statsobligationer från krisländerna och sedan byter ut dem mot eviga räntefria lån.
De skulle aldrig behöva betalas tillbaka men kan ändå formellt bokföras som tillgångar av ECB.
På kort sikt kan sådana obligationsköp finansieras genom att ECB ”trycker pengar”.
I nuvarande recession finns ingen risk för inflation."

Full text hos Danne

Full text hos DN

Interndevalvering

Freden


FORES presenterar en antologi där några av Sveriges kunnigaste ekonomer beskriver bakgrunden till krisen
och hur eurons framtid kan komma att se ut.
Lars Calmfors, Harald Edquist, Nils Lundgren, Stefan de Vylder, Pehr Wissén, och Hans Tson Söderström, bokens redaktör
14 november 2013

Lars Calmfors: "Överlever euron?" Bokpresentation 14/11, YoutubeDet är beklagligt att statsvetarna deltar så lite i diskussionen om eurokrisen.
När det gäller eurokrisen förtjänar nationalekonomerna enligt min mening ett gott betyg.
Det går emellertid inte att ta ställning till eurokrisen utan att analysera också de politiska konsekvenserna av olika handlingslinjer.
Hur mycket suveränitet är medborgarna beredda att avstå till EU för att förhindra framtida kriser?
Lars Calmfors, kolumn DN 21 augusti 2012

Full text

Statsvetare


När den första Greklandskrisen bröt ut våren 2010 kunde euroländerna välja mellan två vägar:
1. Respektera fördragsbestämmelserna om att EU-institutioner och övriga länder inte får ta över ansvaret för ett enskilt medlemslands statsskuld.
2. I stället bryta mot fördraget och ge finansiellt stöd.
Som bekant valdes väg 2.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Många Europavänner ser eurokrisen som en möjlighet att utveckla EU i federal riktning. Men detta kommer förmodligen att misslyckas.
Orsaken är att medborgarna knappast uppfattar någon positiv vision bakom dessa integrationssträvanden. De framstår i stället som priset för stödpaketen.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


En av de senaste krisidéerna inom EU är en bankunion. Innebörden är att banktillsynen flyttas från den nationella nivån till EU-nivån.
Det är önskvärt på sikt men saknar bäring på det akuta läget.
Nu är det centrala att hantera statsskuldkrisernas effekter på banksystemet.
Det skulle minska risken för ett politiskt haveri för hela europrojektet
till följd av att allt större stödinsatser kräver en ökad överstatlighet, vilket medborgarna inte verkar beredda att acceptera
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Hanteringen av Spaniens och Italiens statsfinansiella problem är förmodligen avgörande för EU:s framtid.
Dessa länder kan vara ”too big to save”. Blir deras statsfinansiella kriser akuta, är det bästa antagligen att genomföra stora skuldnedskrivningar
och sedan ge mer begränsade stöd för att rädda de banker som då hotar att gå omkull till följd av kapitalförluster på sina statspapperinnehav.
Lars Calmfors, Kolumn DN 27 juni 2012


Ständigt denne Calmfors
2003 röstade han ja, av politiska skäl
Nu skall han till Hässleholm
Rolf Englund blog 18 mars 2012


Inför EMU-starten diskuterades ingående risken för så kallade asymmetriska makroekonomiska störningar
Oron gällde särskilt att en överhettning i ett enskilt land kan leda till stora pris- och kostnadsökningar gentemot övriga länder.
De ivrigaste EMU-förespråkarna har närmast förlöjligat argumentet om asymmetriska störningar
Lars Calmfors, kolumn DN 13 mars 2012

Full text

EMU-utredningens argument för att stå utanför under en period var (förutom att unionen - felaktigt - antogs bli liten) att det fanns en risk att Sverige skulle kunna drabbas av en "asymmetrisk chock", vilket krävde en egen, rörlig växelkurs.

Detta antagande var besynnerligt redan då och har blivit än märkligare sedan dess. De enda konkreta exempel som anförts på vad som skulle kunna konstituera en dylik asymmetrisk chock (med krav på isolerad svensk depreciering) är anfall av några snyltbaggar eller barkborrar eller andra underliga insekter som plötsligt slår ut hela den svenska skogen. Man kan notera att sådana hiskliga insektsanfall inte avhållit Finland från medlemskap.
Klas Eklund i SvD 1999-06-07, Sverige måste gå vidare med EMU-medlemskap


"Nu har jag försökt göra mig till ovän med så många grupper av ekonomer som möjligt. Jag tror att jag har fått med de flesta: andra makroekonomer, finansiella ekonomer, ekonomhistoriker, centralbanksekonomer, ekonometriker plus alla andra som inte vill prata om samma saker som jag själv på kafferasterna. Jag har även varit lite kritisk mot mig själv."

Kollegorna i panelen tittade på honom. Kollegorna i publiken tittade på honom.

Vad var det Lars Calmfors, den svenska nationalekonomins enda fixstjärna, just hade sagt?

Nationalekonomiska föreningen i januari 2010

Nationalekonomi i kris.
Eurokrisen fördjupas och Tyskland räknar på en grekisk konkurs.
Men samtidens stora orakel, ekonomerna, som med hjälp av sina modeller satte den politiska agendan i 25 år, har nu tystnat.
Claes Lönegård, Fokus, 16 september 2011


Lars Calmfors konstaterade att Sverige hittills har tjänat på att inte vara med i EMU.
"I efterhand kan vi se att Sverige gjorde rätt som inte gick med i EMU. ECB:s ränta skulle vara fel i förhållande till den svenska ekonomin."
I den årliga ekonomiska rapporten från European Economic Advisory Group
DI 6/3 2007


Lars Calmfors, Sveriges meste EMU-utredare, har ett problem.
Han ser helst ett ja till euron, men tycker att nejsidan har bättre ordning på de ekonomiska argumenten.
Värst är, enligt honom, när jasidan påstår att EMU leder till fler jobb.

DN Ekonomi 6/6 2003 Reporter: Johan Schück


Personligen har jag svårt att se någon ekonomisk nettofördel med ett medlemskap:
jag tror snarare att det innebär en ekonomisk nackdel
.
Lars Calmfors SvD Brännpunkt 22/11 2002


Personligen har jag svårt att se någon ekonomisk nettofördel med ett medlemskap:
jag tror snarare att det innebär en ekonomisk nackdel.
Lars Calmfors
SvD Brännpunkt 22/11 2002

Sverige kan få en konjunkturutveckling, som avviker kraftigt från den i resten av euroområdet. I så fall kommer den Europeiska centralbankens, ECB, gemensamma penningpolitik att bli fel för oss och konjunkturstörningar får ett större genomslag än om vi själva bestämmer vår ränta.

EMU-förespråkare har ofta nedvärderat risken för sådana asymmetriska konjunkturförlopp.

Men att denna risk är reell visas just nu med all önskvärd tydlighet av Tyskland, som har en stagnerande ekonomi och skulle behöva en lägre ränta än den ECB har valt.

Tidigare har Irland haft motsatt problem med överhettning, som inte motverkats tillräckligt av den gemensamma penningpolitiken.

Vilken vikt ska man lägga vid detta stabiliseringspolitiska argument?

Arbetsmarknaden kan aldrig bli så flexibel att behovet av stabiliseringspolitik bortfaller.

Ett förslag är att inrätta ett oberoende finanspolitiskt expertråd. Rådet skulle bevaka att finanspolitiken tar tillräckliga hänsyn till de stabiliseringspolitiska aspekterna. Det gäller då inte minst att se till att finanspolitiken blir tillräckligt stram i högkonjunkturer. LO:s förslag om att skattemedel ska avsättas till en buffertfond, som ska stå under inflytande av arbetsmarknadens parter, är däremot mycket äventyrligt. Det skulle vara en direkt inbjudan att förhandla fram höga löneökningar och sedan låta staten subventionera bort de negativa effekterna av dessa. Däremot borde en del av de nuvarande överskotten kunna "öronmärkas" endast till konjunkturstimulanser, men i så fall bör arbetsmarknadens parter hållas på armlängds avstånd (och helst ännu längre bort).

En ny omständighet är de budgetproblem som en del EMU-länder nu har. För några år sedan var den dominerande bilden att Sverige var ett land med oordning i sin ekonomi, som behövde importera stabilitet från EMU-länderna. I dag är bilden den omvända.

Hur ska man väga olika ekonomiska faktorer mot varandra? På plussidan för EMU finns kontinuerliga effektivitetsvinster, vars storlek dock är svår att uppskatta. På minussidan finns risken för att vi vid enstaka tillfällen drabbas av kraftiga konjunkturstörningar. Personligen har jag svårt att se någon ekonomisk nettofördel med ett medlemskap: jag tror snarare att det innebär en ekonomisk nackdel.

De politiska övervägandena är skälet till varför jag idag trots allt är positiv till ett svenskt EMU-inträde.

Dels är det en fråga om hur vi värdesätter den politiska integrationen i Europa och i vilken grad vi tror att EMU bidrar till den. Dels riskerar vi att få för litet inflytande inom EU, särskilt vad beträffar den ekonomiska politiken, om vi står utanför EMU. Detta problem kommer att bli allvarligare efter en EU-utvidgning om de nya medlemsländerna också inför euron. Särskilt allvarligt är det om vi senare väljer att gå med i EMU, men i dag förlorar möjligheten att påverka penningpolitikens grundläggande uppläggning och stabilitetspaktens utformning.

Slutsatsen att de politiska fördelarna dominerar över de ekonomiska nackdelarna bygger då på bedömningen att vi hjälpligt kan hantera lönebildningsproblemen framöver och att den finanspolitiska disciplinen i huvudsak behålls både i Sverige och de nuvarande EMU-länderna.

RE: Observera förbehållet:
"Slutsatsen bygger på bedömningen att vi hjälpligt kan hantera lönebildningsproblemen framöver och att den finanspolitiska disciplinen i huvudsak behålls
både i Sverige och de nuvarande EMU-länderna". (i evighet, amen)

Förhoppningsvis står sig denna bedömning också nästa höst.

Full text

"Det är bra med samma pengar i Skåne och Norrland,
och på samma sätt är det bra med samma pengar i Sverige och Finland, Italien och Holland.
En gemensam ekonomi växer bättre med en gemensam valuta."
Carl Bildt på Ja-kändisarnas egen sida

Alltför ofta framställs det som om
endast politiska skäl talar för en svensk euroanslutning.
Gunar Lund DI 20/ 2003

Mer av Lars Calmfors


Lars Calmfors, Sveriges meste EMU-utredare, har ett problem. Han ser helst ett ja till euron, men tycker att nejsidan har bättre ordning på de ekonomiska argumenten.
Värst är, enligt honom, när jasidan påstår att EMU leder till fler jobb.

DN Ekonomi 6/6 2003 Reporter: Johan Schück

Professor Lars Calmfors håller fast vid sin bedömning att övervägande politiska skäl talar för ett ja till euron, medan de starkaste ekonomiska skälen talar emot.

Numera är valutaunionen ett faktum: tolv av femton EU-länder är medlemmar och Sverige tappar i inflytande genom att stå utanför. Den svenska ekonomin har blivit betydligt starkare, med offentliga överskott och lägre arbetslöshet, vilket gör riskerna mindre än förut.

- Tiden är mogen att gå med, men ställningstagandet måste grundas på korrekta argument. Det är viktigt för att beslutet i efterhand ska uppfattas som legitimt. Annars kan det gå som med EU-medlemskapet, där många i efterhand kände sig lurade, framhåller Lars Calmfors.

Han är beklämd över en del av den argumentation som används, särskilt från jasidan. Dess, sakligt sett, sämsta argument är att EMU ger fler jobb - något som till exempel hävdades både av statsminister Göran Persson och moderatledaren Bo Lundgren i onsdagens tv-debatt och som Svenskt Näringsliv tidigare gjort kalkyler på.

Enligt Lars Calmfors finns det inga belägg:

- Ny forskning tyder på att euron medför en betydande ökning av handeln. Det leder i sin tur till effektivitetsvinster och högre inkomster, vilket i sig är ett starkt argument. Däremot finns det inget stöd i forskningen för att sådana effektivitetsvinster innebär högre sysselsättning. Det är bondfångeri när man utan att blinka påstår att EMU innebär fler jobb. Det vet vi helt enkelt inget om.

Även andra av jasidans argument avfärdas av Lars Calmfors. Han kan inte se att ett utanförskap skulle leda till en oansvarig ekonomisk politik, där snabbare kostnadsökningar jämfört med omvärlden leder till en kontinuerligt fallande kronkurs

- Det är ett 1980-talsargument. Nu har vi en självständig Riksbank, som inte kommer att acceptera en fortgående kronförsvagning eftersom det skulle hota inflationsmålet.

Enligt Lars Calmfors överdriver jasidan de kortsiktiga fördelarna, när det gäller lägre räntor. Den räntedifferens på cirka en procentenhet mot euroländerna som finns just nu beror främst på skillnader i konjunkturläge, menar han.

- Den verkliga räntevinsten av att gå över till euron är betydligt mindre, kanske 0,20-0,25 procentenheter. Och det kan också mycket väl inträffa att vi utanför EMU får lägre räntor än euroländerna, om flera av dem fortsätter att missköta sina statsfinanser.

Däremot håller Lars Calmfors med de ekonomer på jasidan som menar att marknaden ofta felvärderar valutor och kan göra det under längre perioder. Men det är inte något större problem, anser han. Riksbanken och andra centralbanker kan ju sätta sin styrränta så att den neutraliserar efterfrågeeffekterna i hela ekonomin av att växelkursen ligger fel.

En brist hos nejsidan är att den alltför enkelt viftar bort de positiva effekterna av EMU på handel och inkomster, menar Lars Calmfors. Nejsidan talar ofta om att mer specialisering mellan länderna ökar risken för skillnader i konjunkturutvecklingen. Men forskningen visar i stället att ökad handel tycks leda till att konjunkturerna blir mer synkroniserade.

Lars Calmfors tror inte på nejsidans argument att EMU kommer att spricka, till följd av att euroländernas ekonomier växer olika snabbt. Dessa skillnader kan, enligt honom, klaras genom att lönerna får öka i något olika takt.

Inte heller övertygas han av dem som varnar för en centralisering av besluten i budget- och skattefrågor eller annan slags tvingande samordning mellan euroländerna. Undantag kan komma att göras vid akuta kriser, men normalt sett räcker det att alla länder fullgör sina åtaganden i stabilitets- och tillväxtpakten.

- Jag kan inte se att EMU skulle sluta att fungera, givet att uppsatta regler följs.

- Tyskland behöver kanske tillfälligt hålla ett större offentligt underskott än de tre procent av BNP som pakten tillåter. Men i så fall måste tyskarna dömas till böter och betala dem för att upprätthålla trovärdigheten för reglerna, så att det blir svårare för Frankrike och Italien att bryta sig ur, betonar Lars Calmfors.

Själv har han, i ett debattinlägg i tidningen Financial Times, föreslagit att Tyskland ska göra en "intern devalvering": sänka arbetsgivaravgifterna och finansiera detta med, exempelvis, en momshöjning. Det skulle svida på kort sikt, men ha den långsiktiga fördelen att den tyska kostnadsnivån blir lägre och mer konkurrenskraftig.

Lars Calmfors - som kom med motsvarande förslag vid den svenska krisen i början av 1990-talet - menar att detta är bästa sättet att hantera ett allvarligt kostnadsproblem, när devalvering inte finns som alternativ.

För honom är de stabiliseringspolitiska nackdelarna fortfarande ett allvarligt problem vid EMU-medlemskap.

- Det är ett bekymmer att vi i EMU inte längre skulle ha möjlighet att använda räntan för att möta svängningar i konjunkturen. Jag beklagar att det ännu inte har gått att nå politisk enighet om reformer av finanspolitiken. I Sverige behöver statens budget göras mer användbar som ett stabiliseringspolitiskt instrument, säger Lars Calmfors.

Full text och länk till utskriftsvänligt format

Mer av Lars Calmfors

---

Centerns Maud Olofsson ställde den centrala frågan:
– Vad är det för instrument ni har om Sverige hamnar i kris och vi inte kan använda räntan?
På den frågan blev ja-partierna svaret skyldig.

Aftonbladet ledare 5/6 2003

"Vi på jasidan bör, under våren komma överens om en skiss för hur stabiliseringspolitiken inklusive ett inflationsmål kan utformas vid ett EMU-medlemskap"
folkpartiets Karin Pilsäter i DI 28/1 2003


Början på sidan