Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenRE: Socialdemokraterna säger inte Nej nu, men ja senare. Som framgår av partistyrelsens yttrande säger man Nej nu, och Ja senare omifallatt, dvs om deras önskelista på EMU uppfylls.
Socialdemokraterna gör som den engelska labourregeringen, sätter upp villkor för ett medlemskap i EMU

Klicka här för att läsa de engelska villkoren


Persson: EMU-kraven är uppfyllda
Socialdemokraternas kriterier för att Sverige ska kunna gå med i EMU är nu uppfyllda, anser Göran Persson. Partiets förtroenderåd ska avgöra frågan efter valet, men statsministern har sin uppfattning klar.
-Jag kommer att våga argumentera inför förtroenderådet att vi har nått dit, säger han till TT 2002-08-23

Persson nobbar LO:s EMU-krav
Statsminister Göran Persson sågar EMU-utredningens eniga förslag om ökat överskottsmål för de offentliga finanserna om Sverige ska gå med i EU:s valutaunion - "EMU-skatten".

Mer om Göran Persson om EMU


Socialdemokraternas partistyrelse om EMU
januari år 2000


Det svenska EU-medlemskapet

Medlemskapet i EU har skapat nya möjligheter att möta globaliseringens utmaningar. Genom medlemskapet har vi en reell möjlighet att tillsammans med andra länder skapa en demokratisk motkraft till ohämmad spekulation mot enskilda länder, global miljöförstörelse och internationell brottslighet. Svenska medborgare ska kunna resa, arbeta och studera i hela Europa oberoende av nationsgränser.

· Genom EU kan fred, demokrati och välstånd säkras på hela vår kontinent. Vår tids historiska uppgift är att definitivt sätta stopp för uppdelningen av Europa i öst och väst för att på så sätt säkra freden på vår kontinent. Därför är utvidgningen av EU socialdemokratins viktigaste fråga i Europa. EU ska genom nödvändiga reformer bana väg för utvidgningen av unionen. Nya medlemmar ska antas på sina egna meriter efter objektiva kriterier. Sverige ska med sina erfarenheter aktivt bistå och hjälpa de länder som sökt medlemskap.

· Genom EU kan utvecklingen av Östersjöregionen till en europeisk framtidsregion påskyndas. Länderna runt Östersjön ska knytas samman – ekonomiskt, politiskt, socialt och kulturellt. Infrastrukturen – i vägar, sjöförbindelser, järnvägar och i elektronisk kommunikation – måste förbättras. Handelshinder ska rivas. En säker, effektiv och uthållig energitillgång i hela regionen är avgörande för Östersjöområdets utveckling. Miljöarbetet ska stärkas. Vi vill se en förbättrad situation för barnen, ökade möjligheter till kulturellt utbyte och samarbete mellan skolor och universitet. Samarbetet för att minska den internationella brottsligheten måste fortsätta.

· Genom EU kan Europas arbetslöshet bekämpas. Antalet arbetslösa i Europa sjunker, men är fortfarande oacceptabelt högt. Kampen mot arbetslösheten förblir EU:s viktigaste sociala uppgift. Vi vill – med hjälp av tydliga mål – utveckla en aktiv arbetsmarknadspolitik i hela Europa. Flexibiliteten – människors förutsättningar att anta nya utmaningar och krav – ska stärkas genom ökade möjligheter till utbildning och höjd kompetens. För att öka tillväxten och främja ett ökat välstånd krävs en högre sysselsättningsgrad i EU. Jämställdheten måste förbättras. Europas konkurrenskraft ska utvecklas genom ett högre kunskapsinnehåll i varor och tjänster.

· Genom EU kan omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling påskyndas. EU-samarbetet har resulterat i lagar som skyddar miljön och värnar människors hälsa. Nu ska nästa steg tas: EU ska utveckla en strategi för ekologisk hållbarhet inom samtliga politikområden. Ekonomiska styrmedel ska användas i ökad utsträckning. Vi kan med EU-samarbetet förbättra miljön på vår kontinent genom gemensamma satsningar, samordning av lagar och regler, och samarbete kring miljöavgifter, energiskatter och andra ekonomiska styrmedel.

· Genom EU kan löntagarnas rättigheter förbättras. Den europeiska välfärdstanken ska utvecklas och löneskillnader motverkas. Farlig arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor, otrygghet och exploatering av människor ska inte användas som konkurrensmedel mellan länder i Europa. Därför vill svensk arbetarrörelse tillsammans med fackföreningar och partier i hela Europa verka för att löntagarnas rättigheter ska vara gränsöverskridande. EU ska vara en marknadsekonomi, men inte ett marknadssamhälle.

· Genom EU kan konsumenternas intressen bättre tas till vara. Den inre marknaden ger unika förutsättningar för Europas konsumenter. Vi får tillgång till varor och tjänster på en av världens största marknader. Priser kan pressas nedåt och konsumenternas makt öka. Arbetet med att garantera säkra varor av hög kvalitet måste fortsätta. Ett gott konsumentskydd ska möjliggöra en fortsatt expansion av Internethandeln. Vi kan aldrig acceptera att livsmedel som är farliga för människors hälsa säljs på den europeiska marknaden.

· Genom EU kan global säkerhet och solidaritet främjas. Vi vill se ett EU som inte fjärmar sig från omvärlden, utan som aktivt och öppet bidrar till global stabilitet och utveckling. EU behöver en god förmåga att förebygga och hantera kriser och konflikter. Det råder bred enighet om att EU inte ska utveckla en egen försvarskapacitet. EU:s biståndsinsatser ska vara effektiva och inriktas på att skapa goda förutsättningar för mottagarländerna att själva resa sig ur fattigdom och delta i den internationella handeln på rättvisa villkor. En socialklausul bör inarbetas i internationella handelsavtal. EU måste med omfattande insatser utveckla ett ekonomiskt och demokratiskt samarbete med Ryssland.

EMU

Diskussionen om ett svenskt deltagande i EMU:s tredje fas har varit intensiv i det socialdemokratiska partiet. Partikongressen i Sundsvall 1997 fastställde att det inte var aktuellt med ett svenskt deltagande i valutaunionens tredje steg från starten 1999. För tiden därefter la kongressen fast fyra principer för partiets förhållningssätt till ett svenskt EMU-inträde:

1. Det svenska ställningstagandet om medlemskap ska utgå från vad som kan bedömas vara bäst för Sverige i ekonomiskt och politiskt hänseende.

2. Sverige ska ha maximal handlingsfrihet. Den uppnådda ekonomiska styrkepositionen måste vårdas.

3. Socialdemokraterna ska följa EMU-processen och ha en nära relation till våra broderpartier i de länder som deltar i valutaunionen. Utvecklingen ska fortlöpande analyseras och bedömas. Stor handlingsberedskap behövs.

4. Vi ska ha en öppen diskussion. Ett omfattande kunskapsinhämtande och en beredvillighet till ett öppet meningsutbyte inom arbetarrörelsen måste prägla vårt förhållningssätt.

Sedan Sundsvallskongressen har EU tagit flera avgörande steg. Hög sysselsättning har blivit ett gemensamt mål för EU. Processen att utvidga unionen med nya medlemmar har påbörjats. EMU har förverkligats. Elva av femton länder i EU deltar i dag i valutasamarbetet. EMU utgör en femtedel av världsekonomin. Euron kommer att användas som betalningsmedel i 290 miljoner människors vardag.

Samtliga broderpartier i ESP – Europeiska socialdemokraters parti – är positiva till EMU. Sannolikheten för att valutaunionen ska utvidgas med ytterligare länder inom de närmaste åren är stor.

I Sverige har vi skaffat oss handlingsfrihet. Beslut som riksdagen nyligen fattat om riksbankens oberoende har undanröjt de konstitutionella hindren för ett medlemskap. Överskotten i de offentliga finanserna, den snabbt minskande statsskulden, de låga räntorna och den stabila valutakursen gör att vi i dag – till skillnad från för bara några år sedan – uppfyller de ekonomiska kriterierna för medlemskap. Det har gjort att Sverige kan gå med när vi så önskar, men också att vi har haft den ekonomiska styrkan att stå utanför EMU.

Det svenska folket har inbjudits till debatt och diskussion om frågan. Nationellt har en folkbildningsinsats påbörjats. I partiet har ett informationsmaterial, ett stort antal studiecirklar och ett öppet samtal legat till grund för att partimedlemmarna ska kunna utvärdera och yttra sig över partiets ställningstagande i frågan om EMU.

Många av remisyttrandena reser invändningar mot ett svenskt deltagande. De kritiserar bland annat den europeiska centralbanken ECB:s bristande demokratiska förankring och berör risken för växande överstatlighet på grund av EMU.

Flera yttranden menar att de ekonomiska riskerna med ett medlemskap bör minskas och pekar på de finska ”buffertfonderna” som vid tillfälliga kostnadskriser skapar ett ekonomiskt utrymme för sänkta lönekostnader och ger arbetsgivare och fackföreningar drivkrafter att gemensamt förstärka konkurrenskraften.

Flertalet av remissvaren ställer sig emellertid positiva till grundtanken bakom en gemensam valuta och ett svenskt deltagande. De avspeglar i många avseenden de fördelar som andra europeiska socialdemokrater och fackföreningar ser. Valutasamarbetet kan bidra till lägre ränta och därigenom till högre sysselsättning. Det underlättar människors möjligheter att resa utan hänsyn till nationsgränser och det bidrar till ökad handel, bättre konkurrens och lägre priser på den inre marknaden.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har uppfattningen att ett väl fungerande valutasamarbete utgör en demokratisk motvikt till växande globala marknadskrafter. En sådan balans ger utrymme även för ett litet land att bedriva en aktiv ekonomisk politik. För att långsiktigt främja välfärd och arbete vill vi socialdemokrater därför att Sverige ska bli medlem i den ekonomiska och monetära unionen. kurs här

Inträdet ska ske under bestämda förutsättningar. Tidpunkten för ett svenskt medlemskap bör avgöras av när det är ekonomiskt och politiskt bäst för Sverige. Den svenska ekonomin är i dagsläget stark och konjunkturen god samtidigt som de ekonomiska bedömningarna för euroområdet är mer osäkra. Ett svenskt inträde i EMU under en period då den svenska ekonomins utveckling och ränteläge skiljer sig markant från övriga Europas skulle skapa risker för ekonomiska problem, ökande arbetslöshet och vidgade klyftor. Ett medlemskap omöjliggör en devalvering eller försvagad kronkurs. Sverige behöver därför utveckla instrument för att kunna möta eventuella kostnadskriser utan dramatiska lönesänkningar eller okontrollerad arbetslöshet.

EMU ställer stora krav på lönebildningen. Visserligen har den svenska löneutvecklingen under de senaste åren både skapat bra reala löneökningar och bidragit till en låg inflation, men löneavtalen skrevs under en period av hög arbetslöshet och måttlig tillväxt. Om de svenska löneökningarna är högre än i övriga EU-länder utan att svenskt näringsliv har högre produktivitet än i andra länder, riskerar Sverige att åter hamna i en situation som på 80-talet – med successivt försämrad svensk konkurrenskraft och risk för stigande arbetslöshet, försämrade statsfinanser och stora sparprogram.

Mot den här bakgrunden är tidpunkten för ett svenskt deltagande i EMU:s tredje fas för socialdemokraternas vidkommande avhängig två övergripande förutsättningar:

1. Det måste finnas utrymme för en politik som kan motverka lågkonjunkturer. Konjunkturfaserna i euroområdet och Sverige måste vara i rimlig samstämmighet. Skillnaderna i ränteläge och variationerna i valutakursen måste vara små för att ett inträde ska kunna ske på ett gynnsamt sätt. De offentliga finanserna måste vara tillräckligt starka för att kunna stå emot överhettning och stimulera ekonomin vid stigande arbetslöshet.

2. De svenska löneökningarna måste gå i takt med övriga EU. För jobbens och rättvisans skull behöver Sverige – även under högkonjunktur med sjunkande arbetslöshet – en lönebildning som skapar goda reallöner utan att de svenska nominella löneökningarna undergräver vår konkurrenskraft. Som en del av vår beredskap inför eventuella tillfälliga kriser och försämringar av svensk konkurrenskraft ska behovet och utformningen av svenska så kallade buffertfonder utredas. Den kommande lönerörelsen måste genomföras och värderas innan ett svenskt medlemskap i valutaunionens tredje steg aktualiseras.

När Sverige har ett konjunkturläge i rimlig takt med euroområdet, en lönebildning som har visat sig fungera väl samt förutsättningar att hävda svensk konkurrenskraft och föra en aktiv ekonomisk politik bör Sverige ansluta sig till valutaunionen. För att säkra en folklig uppslutning ska frågan om ett svenskt medlemskap i EMU:s tredje fas underställas svenska folket för prövning.

Socialdemokraterna ska – i samarbete med andra europeiska socialdemokratiska partier inom EMU – verka för att Europeiska centralbanken har en god demokratisk förankring genom ett arbete i nära dialog med de demokratiska institutionerna och de organ som utformar unionens ekonomiska politik.

Vi vill att varje enskild demokrati ska bli starkare genom det europeiska samarbetet. Vi vill inte se en utveckling inom EU som kraftigt begränsar makten hos de nationella parlamenten. ESP har också slagit fast att den nationella identiteten ska bevaras och att länderna ska ha oberoende i frågor som bäst kan lösas på nationell, regional eller lokal nivå.

I europeiskt socialdemokratiskt samarbete ska vi säkerställa att den gemensamma valutan – tillsammans med ekonomisk samordning och en europeisk tillväxtstrategi för ökad efterfrågan och större investeringar – kan leda till tillväxt, arbete och stabilitet.


Mer om S och EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan