nejtillemu.comCenterns Partidokument

Skrota LAS och CSN, men ja tack till EMU.
Det är tre av besluten från centerungdomarnas riksstämma.
DN 13 maj 2006

Lagen om anställningsskydd (LAS) ska bort, tycker centerungdomarna. Istället ska man själv kunna förhandla om sina anställningsvillkor. - Det är marknadens parter som ska reglera det här, säger Fredrick Federley.

Cuf har också bytt inställning till EMU som man tidigare var emot och säger nu att de vill ha ett federalt Europa.

Hur federalt vill ni att EU ska bli?
- Väldigt federalt. De frågor som vi tycker EU ska syssla med, utrikespolitik, miljöfrågor, handel, bistånd - de frågorna ska man ha full beslutanderätt om. Och då ska de besluten fattas av Europaparlamentet av de folkvalda och inte av ministerrådet, säger Fredrick Federley.

Full text


Centerungdomar vill ha månggifte
Centerpartiets ungdomsförbund är positivt till att tillåta månggifte. Det enades förbundets riksstämma om i Örebro på fredagen.
DN 12 maj 2006

Full text

"Centerpartiet vill att Sverige och EU ska styras enligt federalismens principer. Federalism är ett sätt att dela upp makten."
http://www.centerpartiet.se/templates/Page.aspx?id=3827

När och hur spricker EMU</p>


Centerpartiet om EMU
Partiets egen text

Center-Nej till EMU Källa: SvD 2000-06-20


Centerns 10 punkter om EMU
november 2002

Partistyrelsen enades om 10 punkter inför partiledaröverläggningarna som statsministern kallat till. När centerpartiets partistyrelse sammanträdde under måndagen diskuterades EMU och förutsättningarna inför folkomröstningen. Partistyrelsen enades om följande 10 punkter som utgångspunkt inför de partiledaröverläggningar som statsministern kallat till den 29 november.

Full text


Full text

- För att EU ska kunna hantera viktiga uppgifter och för att inte tilltron till EU och dess förmåga ska förloras måste EU förändras. EU:s roll behöver stärkas samtidigt som unionsarbetet måste bli smalare.
Det innebär att EU måste hantera mer avgränsade uppgifter, men göra det på ett tydligt sätt med angivet mandat från folket, säger Jöran Hägglund, ledamot av centerpartiets partistyrelse och ordförande den arbetsgrupp som presenterat rapporten "Ett smalare och effektivare EU".


EMU

Den svenska konjunkturen mattades av under 2001. Inte minst syns detta när det gäller antalet redovisade varsel på arbetsmarknaden som fördubblades jämfört med året innan. Likaså framgår denna utveckling i flera andra mått, såsom industrins orderingång och småföretagens framtidsförväntningar för att endast nämna några.

Även i övriga Europa sker nu en tydlig nedgång i ekonomin. Framför allt drar USA:s kraftiga avmattning med sig Euro-området.

Redan tidigare har Euro-området fått känna på svårigheterna att hantera obalanser mellan länder inom området. Finland och Irland är de länder som haft den bästa ekonomiska utvecklingen några år och till och med varit i behov av insatser för att kyla ned ekonomin. Samtidigt har Tyskland haft ett rakt motsatt behov och ställt krav på räntejusteringar som ett sätt att få fart på ekonomin, dock utan att lyckas få den Europeiska Centralbanken (ECB) med sig.

Euroländernas konjunkturer går helt enkelt i otakt och trots att ECB ska verka som ett rent "europeiskt" organ är ECB:s räntebeslut i praktiken känsliga för de stora ländernas utveckling. Fortfarande präglas således ECB:s beslut alltför mycket av förhandlande och kompromissande mellan elva centralbankschefer. ECB:s framtida arbete och verksamhet bör i högre utsträckning genomsyras av större transparens, öppenhet och demokratisk kontroll.

Centerpartiet anser att det är viktigt att föra ett nyanserat samtal om Sveriges relation till EMU. Lika väl som ett svenskt deltagande skulle innebära positiva möjligheter skulle det också innebära uppenbara risker. Fördelarna med ett EMU-medlemskap är att växlingskostnaderna försvinner och att osäkerheten om valutakurser minskar, vilket kan leda till att handeln mellan EMU-länderna ökar något. Prisjämförelser underlättas också, där f ö Internet även för detta ändamål visat sig vara ett mycket effektivt och användbart verktyg.

Centerpartiet avvisar emellertid ett svenskt medlemskap i EMU:s tredje etapp, eftersom nackdelarna med ett svenskt inträde överväger de fördelar som kan finnas. Den ekonomiska och monetära unionen är inte, i första hand, ett ekonomiskt utan ett politiskt projekt. Som sådant är EMU ett av EU:s mest tydliga överstatliga projekt, vilket kommer att innebära mindre ekonomiskt inflytande och minskad ekonomisk flexibilitet för medlemsstaterna. En gemensam penningpolitik kommer med sannolikhet att tvinga fram mer av gemensam finanspolitik. kurs här

De ekonomiska betänkligheterna mot EMU:s tredje etapp tar sikte på att euroområdet inte är ett s k optimalt valutaområde. Därmed drabbas EMU-länderna på olikartat sätt av händelser i omvärlden. Arbetskraftens rörlighet mellan EU:s medlemsländer är begränsad, löne- och prisflexibiliteten är otillräcklig och näringslivsstrukturen skiftar betydligt mellan medlemsländerna. Det finns inom valutaunionen därför inbyggda risker för en långsiktig asymmetrisk utveckling eller för mer dramatiska asymmetriska chocker.

Den europeiska centralbanken, ECB, kan helt enkelt inte bedriva en penningpolitik som passar de olika medlemsländernas skilda behov. Det är därför det är så viktigt att Sverige inte avhänder sig möjligheten att tillgripa bl a räntevapnet. Detta riskerar att skapa spänningar inom valutaunionen, mellan länder och mellan regioner. För att hantera problemen kommer det sannolikt att krävas omfattande regionalpolitiska stödinsatser.

Det finns de som befarar att "priset" för en självständig valuta är ett politiskt utanförskap. Det är en fråga som förtjänar att tas på allvar. Sverige ska inte eftersträva makt för maktens egen skull, utan bygga allianser på strategiskt viktiga områden, där vi ser nyttan och behovet av ett stärkt europeiskt samarbete. Dit hör bl a miljöpolitiken, en gemensam europeisk säkerhetsordning och gemensamma regler för den inre marknaden. Mycket lite talar för att Sveriges framtida inflytande på dessa områden kommer att vara avhängigt ett svenskt medlemskap i EMU. Tvärtom kommer vårt inflytande att avgöras av styrkan i vår egen framgång; som föregångare och framgångsrik kommer inflytandet också med bevarad självständig valuta.

Centerpartiets nej ger inget stöd åt de krafter som vill fjärma Sverige från globaliseringen. Att Sverige står utanför valutaunionen minskar inte behovet av att regeringen driver en offensiv politik i EU och andra internationella och europeiska samarbetsorgan inom andra politikområden. Att avskaffa den svenska kronan är en enkelriktad väg som, om vi väljer den, inte rymmer någon vändplats. Men behåller vi vår självständiga valuta behåller vi också vår handlingsfrihet, och har friheten att, om förutsättningarna ändras, ansluta oss senare.

De ekonomiska fundamenta är väsentligt viktigare frågor än om de svenska hushållen ska kunna handla med Euron som egen valuta eller ej. Därmed blir frågan om EMU-medlemskap en större fråga än den rent känslomässiga huruvida det är en svensk konung på myntet eller ej.

För Centerpartiet är det en naturlig utgångspunkt att frågan som ställs i omröstningen är ett tydligt Ja eller Nej till ett svenskt medlemskap i EMU. För att göra det möjligt att bedriva en bred upplysningskampanj innan omröstningen är det väsentligt att det ges tillräckligt med tidsutrymme från det att tidpunkt för folkomröstningen fastställs till dess att den faktiskt genomförs. Ett minimum för detta måste vara sex månader. Däremot finns det ingen anledning att dröja med ett eventuellt verkställande av folkomröstningens resultat, utan detta bör ske så snart som möjligt efter omröstningen genomförts.

Centerpartiet kommer noga att följa utvecklingen av valutaunionen och återkommande pröva giltigheten i argumenten för och mot ett inträde.

Centerpartiet har tydligt markerat att partiets uppfattning är att en folkomröstning bör hållas tidigast hösten 2003.

Källa: http://www.centerpartiet.se/templates/Infosida____2019.asp


Mer om centerpartiet och EMU

Början på sidan - Top of page

Tillbaka till startsidan