Home - Senaste nytt - Skogsindustrin -Marianne Svensén


Skogsindustrierna, nr 1, 2000:
”Ett svenskt medlemskap ger fördelar åt skogsindustrin” menar branschekonom

Ett svenskt medlemskap i EMU ger fördelar åt skogsindustrin. Hanteringen av utlandsaffärerna förenklas, kostnaderna blir lägre och företagens konkurrenskraft stärks.

Sverige är beroende av skogen. Exporten av papper, pappersmassa och trä ger ett viktigt bidrag till vår handelsbalans. Med Sverige och övriga ”utanförländer” som medlemmar i EMU skulle mer än 80 procent av den svenska skogsindustrins leveranser ske inom det gemensamma valutaområdet. Det skulle ge de svenska företagen möjlighet att konkurrera på samma villkor som övriga Europa.

- Att vår skogsindustris konkurrenskraft ligger i topp på Europamarknaden är alltså viktigt för Sveriges ekonomi. Och företagens konkurrensförmåga påverkas av om vi väljer att gå med i EMU eller inte, konstaterar Marianne Svensén, branschekonom på Skogsindustrierna.

Enligt hennes bedömning skulle ett svenskt EMU-medlemskap ge konkurrensfördelar för skogsindustriöretagen.

Och omvänt, väljer Sverige att stå utanför EMU, går företagen miste om fördelarna och konkurrenskraften försvagas.

Konsekvenserna av ett EMU-medlemskap kan sammanfattas i följande punkter:

Lättare att investera
Medlemskap i EMU betyder ökad stabilitet och förutsägbarhet i den ekonomiska politiken. Den långsiktiga planeringen blir säkrare. Det är viktigt för att skogsindustrin skall kunna vidareutvecklas i Sverige genom investeringar i nya anläggningar, maskiner, forskning, utveckling med mera.

Lättare att handla
Med euron som gemensam valuta försvinner valutariskerna i eurozonen och handeln mellan EMU-länderna stimuleras.

Billigare finansiering
Euron är den näst största valutan i världen. En ny stor kapitalmarknad växer fram, konkurrensen hårdnar och nya finansieringsmöjligheter öppnas. Räntorna i Sverige blir sannolikt lägre om Sverige ansluter sig till EMU.

Lägre kostnader
Lägre räntor betyder stora kostnadsbesparingar för företagen. Med euron som gemensam valuta minskar även kostnaderna för valutahanteringen och administrationen förenklas.

Resultat: ökad konkurrenskraft
Med säkrare planering, billigare finansiering och lägre kostnader stärks skogsindustriföretagens konkurrenskraft vid ett EMU-medlemskap. Sannolikt blir följden också en ekonomisk politik som är gynnsam för företagen. Då det inte går att devalvera sig ur problemen måste politiker, företagsledare och fackföreningar gemensamt se till att kostnadsläget i landet är konkurrenskraftigt.


Sune Ekbåge, Ordf. Pappersindustriarbetareförbundet: Skogsindustrierna, nr 1, 2000: ”EMU är bra för Sverige

Åter till Skogsindustri-sidan

Början på sidan

Tillbaka till startsidan