Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-SAP-program 2000

Programförslaget hösten 2000 (pdf)

Sverige bör ansluta sig till den europeiska monetära unionen (EMU). Frågan om svenskt medlemskap ska underställas de svenska väljarna.
Jfr kongressbeslutet om folkomröstning


Ur texten:

Att bryta genusordningen är att vidga utvecklingsmöjligheterna för alla människor, både män och kvinnor, och det skapar ett annat och i djupaste mening mera mänskligt samhälle.
Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt parti.

1. Internationellt samarbete
Vi vill aktivt och konstruktivt delta i det mellanfolkliga samarbetet för fred och nedrustning, för social och ekonomisk rättvisa, för ekologiskt hållbar utveckling och för de demokratiska motvikter som i dag krävs mot kapitalintressenas stärkta position. Vi vill stärka FNs möjligheter att bevara freden och hävda de mänskliga rättigheterna.
Vi vill att EU skall bli en organisation för hela Europa, där medlemsländerna kan utvecklas efter sina egna förutsättningar i ett flexibelt samarbete.
Vi vill arbeta för att samordna de internationella handelsavtalen med de internationella miljöavtalen och avtalen om arbetsmiljö och löntagares rättigheter.

Arbetet inom EU:
Sverige ska vara en aktiv medlem av EU och arbeta för att vidareutveckla och stärka sammanhållningen inom unionen. Vi vill arbeta för att frågor kring ekologisk uthållighet, sysselsättning och löntagarnas rättigheter, konsumentskydd, jämställdhet mellan könen och kamp mot rasism och främlingsfientlighet får en central plats i det europeiska samarbetet. Som parti ska vi aktivt delta i samarbetet med närstående partier och fackliga organisationer, och arbeta för att utveckla nya former för samordnade politiska aktioner inom EU.

EUs inre marknad innebär att varor, tjänster, kapital och arbetskraft rör sig fritt över gränserna. Vi vill komplettera den inre marknadens fyra friheter med regler som ger de fackliga organisationerna rätt att agera gränsöverskridande för att tillvarata de anställdas intressen. Annars kan arbetsgivare spela ut anställda i olika länder mot varandra genom hot om att flytta produktion för att pressa ned löne- och anställningsförmåner. Rätten till kollektivavtal ska värnas.

EU är en ny form av politisk organisation, vars uppbyggnad och regelverk inte kan kopieras efter andra nationella eller internationella institutioner. EU spelar i vissa avseenden samma roll som en nationalstat men kan inte ha nationalstatens politiska organisation. EU skall vara en sammanslutning av demokratier, och de enskilda medlemsländerna måste vara basen för demokratin i EU. EUs demokratiska legitimitet måste byggas upp i medlemsländerna genom att EU-frågorna hela tiden integreras i det politiska arbetet där, och genom att de nationella företrädarna i olika politiska EU-organ har tydliga väljaruppdrag att agera utifrån.

Öppenheten inom EU och den demokratiska kontrollen måste öka. Höga krav måste ställas på den interna effektiviteten, och detaljregleringen måste minska.

Vi anser inte att alla medlemsländer måste fördjupa samarbetet inom alla EUs verksamhetsområden på identiskt lika villkor. Vi vill arbeta för en ordning där medlemsstaterna kan utvecklas efter sina egna förutsättningar, samtidigt som de nära samarbetar kring gemensamma syften. En flexibel organisation där samarbetet kan se olika ut inom olika områden, och där medlemsländer kan samarbeta med varandra i konstellationer som skiftar, är ett bättre svar på behoven i en föränderlig värld än en bindande författning. En uppdelning av organisationen i en permanent inre kärngrupp och en yttre grupp med lösare samarbetsformer ska undvikas.

Gemensamma åtaganden för EUs medlemsländer behöver inte förutsätta EU-lagstiftning. De kan också ske i form av beslut inom EU om gemensamma mål, där medlemsstaterna är fria att välja sina egna vägar att nå målen. För att stärka löntagarnas rättigheter vill vi utveckla trepartssamverkan mellan EU-kommissionen och arbetsmarknadens parter.

Målet är ett EU med medlemmar från alla delar av Europa. Vi vill aktivt verka för att denna utvidgning blir verklighet. Ett demokratiskt styrelseskick och respekt för de mänskliga rättigheterna måste vara ett krav för medlemskap. Samtidigt måste EUs nuvarande medlemsstater vara beredda att agera så att den demokratiska och ekonomiska utvecklingen stärks i de länder som sökt men ännu inte fått medlemskap. För svensk del är det naturligt att ägna särskild uppmärksamhet åt samarbetet inom Östersjöregionen och stödja utvecklingen i de baltiska staterna och Polen.

EU måste utveckla ett samarbete med Ryssland kring såväl den demokratiska som den ekonomiska utvecklingen. Sverige bör särskilt stödja utvecklingen i Barents-regionen.

Sverige bör ansluta sig till den europeiska monetära unionen (EMU). Frågan om svenskt medlemskap ska underställas de svenska väljarna.
Jfr kongressbeslutet om folkomröstning


Åter till S-menyn

Början på sidan/Top of page

Tillbaka till startsidan