Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUNalinPekgul


Socialdemokratiska kvinnoförbundets nyvalda ordförande Nalin Pekgul tänker rösta ja
Text-TV 7/7 2003

Nalin Pekgul skriver i Expressen att "en gemensam valuta ökar svängrummet i politiken och demokratin kan flytta fram sina positioner". Så sent som 1999 reserverade hon sig mot beslutet i socialdemokraternas partistyrelse om att Sverige skulle gå med i EMU när tiden var mogen.

Hennes nya ställningstagande innebär inte att kvinnoförbundet säger ja.


EMU är ett hot mot välfärden
Nalin Pekgul i Arbetet 2000-02-07

I mars ska vi socialdemokrater ha en extra partikongress där vi ska ta ställning till om Sverige ska ansluta sig till den monetära unionen. EMU samarbetet startades för ett år sedan och det är för tidigt att veta vad det här kommer att leda till.

Jag inser att det finns fördelar med en EMU-anslutning. Om vi väljer att stå utanför kan det tolkas som att vi har för avsikt att föra en ekonomisk politik som ger högre inflation än EMU-länderna. Detta skulle ge oss en högre ränta vilket försvårar arbetslöshetsbekämpningen. Dessutom finns det behov av en politisk motvikt mot det internationella kapitalet. Arbetslösheten skulle kunna bekämpas effektivare på europeisk nivå än nationell.

Men ett av skälen till att jag ändå, i partistyrelsen, reserverade mig mot det verkställande utskottets förslag att gå med i EMU när vår ekonomi är redo, är att målet för samarbetet inte är att sänka arbetslösheten utan inflationen. En låg inflation är i många lägen ett bra medel för att få en låg arbetslöshet. Men i EMU skall inflationen bekämpas även när detta hotar att öka arbetslösheten.
I EMU riskerar vi alltså att drabbas av bestående arbetslöshet. En hög arbetslöshet leder till låga skatteinkomster och höga transfereringsutgifter. För att skapa budgetbalans, vilket är ett krav för de länder som deltar i samarbetet, blir det därför nödvändigt att skära ner de offentliga utgifterna. Detta ökar risken för att de generella välfärdssystemen skall raseras och hotar en stor del av kvinnornas arbetsmarknad.
Grunden för vårt generella välfärdssystem är att de socialförsäkringarna och de offentliga tjänsterna är av så hög kvalitet att de allra flesta medborgare är nöjda med det skydd de får. Om servicenivån sjunker och kvalitén blir sämre kommer de som har råd att täcka sina behov genom privata lösningar, att köpa den vård och service familjen behöver. De som fyller sina behov på privat väg och inte längre utnyttjar de gemensamma systemen kommer inte vara särskilt intresserade av att bidra ekonomiskt genom att betala skatt till den gemensamma välfärden. EMU påverkar därmed indirekt även förutsättningarna för den generella välfärdspolitiken.
Ett annat skäl för Sverige att stå utanför EMU är att samarbetet inte är konstruerat som någon politisk motvikt mot kapitalets makt.
I EU:s grundlag, Maastrichtfördraget, är det fastlagt hur centralbanken skall fungera och vilken politik den ska föra. Bankledningen är förbjuden att begära, eller ta emot, instruktioner både från EU:s institutioner och från nationella regeringar eller parlament. Medlemsstaternas regeringar har, genom fördraget, förpliktigat sig att respektera denna princip. Tanken är att låta experter obehindrat sköta det experter är bra på. Politikernas roll blir att sätta upp mål för experterna. Penningpolitiken anses dessutom vara så känslig att kapitalplacerarna, som är viktiga aktörer på arenan, måste garanteras oföränderliga spelregler.
Men vad man bortser ifrån i EMU-konstruktionen är att behovet av politik uppstår i målkonflikter och intressekonflikter. Sådana kan inte lösas med hjälp av expertis utan behöver diskuteras och avgöras politiskt. Men det man har gjort är i stället att för evigt sätta målet om låg inflation före alla andra mål och därmed fråntagit väljarna makten över den ekonomiska politiken och dess konsekvenser.
Det finns många åsikter om politiker och de beslut vi fattar, men det finns alltid möjligheter för medborgarna att påverka oss och ställa oss till svars för den politik vi för. Tycker medborgarna att vi har fattat tokiga beslut, kan de avsätta oss vid nästa val.
Men om vi ansluter oss till EMU så kommer missnöjda medborgare varken att kunna påverka de viktiga politiska prioriteringarna eller avsätta centralbankens ledning. Jag är alltså tveksamt negativ till att Sverige över huvud taget bör gå med i EMU.
Partiledningens linje att inte gå med nu eftersom det är alltför mycket som skiljer vår ekonomi från EMU-ländernas stödjer jag.
Men jag anser inte att vi idag ska ta ställning för att ansluta oss till EMU senare.
Detta bör, för det socialdemokratiska partiets räkning, en partikongress ta ställning till när – och om – det blir aktuellt.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan