Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenRolf Englund


Olagligt godkännande av Nice-fördraget
Rolf Englund i Finanstidningen 2002-02-05

I en proposition just före jul föreslog regeringen att riksdagen ska kunna överföra beslutsbefogenheter till EU, utan mellanliggande val, inte enbart gällande den inre marknaden utan även om utrikespolitik, rättsfrågor och välfärdspolitik.

Det betyder att Kungen och riksdagen inte skall kunna avskaffas av EU, men i övrigt kan riksdagen nu överlåta i stort sett all sin makt till EU. Proposition 72 innehåller beviset för att regering och riksdag under med största säkerhet olagliga former godkände Nice-fördraget i början på december 2001.

Nice-avtalet innebar att 90 procent av alla EU-beslut kommer att fattas med kvalificerad majoritet. Vetorätten har avskaffats på ännu 27 områden. Man kan gott säga att de båda propositionerna godkänner att Sverige blir en delstat, med ett inflytande hälften av Bulgariens, och att man därmed utlämnar Riket till främmande makt.

I sitt remissyttrande skrev JK att ”enligt Justitiekanslerns mening strider artikeln därmed mot 10 kap. 5 § regeringsformen som ju inte medger att EU eller någon annan institution tilläggs beslutanderätt. Justitiekanslerns samlade bedömning är alltså att regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nice-fördraget såvitt avser artikel 1.4.

KU, under ledning av Per Unckel (m), och riksdagsmajoriteten körde trots protester igenom förslaget i riksdagen. Men prop. 72, som framlades i slutet av december, föreslår ändringar i just 10 kap. 5 § regeringsformen. Därmed har regeringen erkänt att riksdagens beslut om godkännande av Nice-fördraget stred mot regeringsformen och således var olagligt.

Demokrati är en metod att utan våld byta ut rikets ledning. Utöver demokrati behövs också rättsstaten, The Rule of Law, stadfäst redan i Magna Charta. Man måste reglera vad den demokratiskt utsedda riksledningen får, och inte får, göra.

Vad gör man när regering och riksdag handlar i strid med grundlagen (The Constitution)? Riksrätten är avskaffad och någon Författningsdomstol finns inte.

Kanske man skulle gå till Stockholms Tingsrätt? En domstol kan pröva en lags giltighet om den uppenbart (det verkar gälla här) står i strid med grundlagen. Men kan den pröva om en grundlag är tillkommen på ett grundslagsenligt sätt?

Om inget annat återstår får man väl försöka med en debattartikel.

Rolf Englund
Civilekonom och webmaster nejtillemu.com

Regeringen erkänner att lagligheten i riksdagens ratificering av Nice-fördraget kan ifrågasättas
Ur Prop. 2001/02:72 Ändringar i regeringsformen samarbetet i EU m.m. Sid 31 ff

Mer om Prop 72

Fler artiklar av Rolf Englund om EMU

Rolf Englund IntCom Home PageBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan