nejtillemu.com


Arbetskraftsinvandring

Europa behöver människor i arbetsför ålder
Därför behöver Europa en ordnad invandringspolitik.
här finns för få människor med inititativkraft och arbetsvilja nog att bli arbetsgivare.
DN huvudledare 26/4 2005

Europa behöver människor i arbetsför ålder, Sverige behöver dem också.

Europas stora problem är dess tröga ekonomier. En förklaring är att här finns för få människor i arbete och för många utan.

En annan förklaring - och den är särskilt giltig för Sverige - är att här finns för få människor med inititativkraft och arbetsvilja nog att bli arbetsgivare.

Därför behöver Europa en ordnad invandringspolitik.

Full text

RE: Invandringspolitik står det, inte flyktingpolitik.
DN synes mena att EU inte bara skall ha en gemensam arbetsmarknad, Sverige, Rumänien, Turkiet, Polen, Lettland osv.,
en gemensam arbetsmarknad som följer av rörligheten och som det sk tjänstedirektivet bara kan göra inskränkningar i, utan också att Europa behöver och bör ha arbetskraftsinvandring från länderna utanför detta område.

Å andra sidan kräver DN en "en ordnad invandringspolitik" - och det är ju självfallet att föredra framför en "en oordnad invandringspoltik. Därom kan vi alla vara ense.

Top


Är det Tysklands linje som gäller nu?
SvD-ledare 2002-09-03

I SvD:s valintervju (1/9) avslöjade Göran Persson att han kan tänka sig att sätta stopp för den fria rörligheten för arbetskraft när nya medlemsländer släpps in i den Europeiska unionen:

"Är det så att vi får problem med ett inträde i EU kan vi också aktivera den sjuåriga övergångsregeln Om det blir stora problem har vi stora möjligheter att aktivera den här regeln som tyskarna drev igenom."

Under det svenska ordförandeskapet i EU var unionens utvidgning en av de frågor som regeringen prioriterade. Tyskland insisterade dock på att insläppandet av nya medlemsländer måste kombineras med en rätt att tillämpa ett sjuårigt stopp för arbetskraftsinvandring. Sverige delade inte den uppfattningen.

Det var då det. Nu är det val i Sverige.

Mer om utvidgningen


Tillväxten ska upp till 3 procent under nästa mandatperiod.
Det lovar de fyra borgerliga partiledarna i ett gemensamt utspel på DN Debatt
.
DN Debatt 11 augusti 2002

Under alltför lång tid har Sverige halkat efter i tillväxten. Resultatet är sämre löneutveckling, sämre skatteunderlag vilket gör det svårare att finansiera det vi vill göra gemensamt - vård, skola och omsorg.

Regeringen kritiserar gärna oss för vår vilja att låta fler människor komma till vårt land och bidra till sitt eget och allas vårt välstånd. Trots tilltagande brist på arbetskraft i skola, vård och omsorg, sätter regeringen LO:s föreningsegoistiska önskemål om en skyddad arbetsmarknad framför välfärden. En ny politik för att fler ska få ett jobb måste inkludera såväl flyktingar som nuvarande invandrare och en ökad arbetskraftsinvandring.

De människor som kommer hit ska omedelbart komma i kontakt med arbetsmarknaden, om inte annat genom en offentlig jobbgaranti. Därmed får de också möjligheter att lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället.

Full text ur DN Debatt


Svenskt Näringsliv om arbetskraftsinvandring
I rapporten "Invandring för tillväxt och nya jobb" presenterar vi ett konkret förslag till hur
Sverige kan ta de första stegen för att öppna upp för arbetskraftsinvandring. ...pdf

Utdrag:
För att möjliggöra en naturlig sök- och rekryteringsprocess skall människor från länder utanför EU/EES - med tillämpning av gällande visumregler - kunna resa in i och vistas i Sverige under en tremånadersperiod för att söka arbete. Ett naturligt första steg kan vara att snabbt öppna möjligheten för tredjelandsmedborgare från EU: s ansökarländer Cypern, Estland, Malta, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
En sådan förändring bör genomföras redan fr o m 1 juli 2003.
En person som får ett anställningskontrakt eller ett bindande erbjudande om anställning hos en arbetsgivare i Sverige skall, oberoende av medborgarskap, om han/hon befinner sig i landet, omgående kunna prövas för och erhålla ett tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd utan att behöva återvända för att söka från sitt hemland. Det är bara den enskilda arbetsgivaren som kan avgöra vilken kompetens som man behöver för sin verksamhet. Myndigheten skall därför i sin bedömning av arbetstillståndsärenden utgå från företagets behov i kombination med den vandelprövning som görs för uppehållstillstånd.
Det vore diskriminerande att inte tillämpa de nya reglerna också för människor från tredje land som redan befinner sig i Sverige även om de ursprungligen sökt sig till Sverige av flyktingskäl för att söka asyl.

Riksdagens website: Hur ser den fria rörligheten för arbetstagare och arbetssökande inom EU ut?

Europas fattiga kommer
Hans-Göran Myrdal, fil lic f d direktör i Saf
SvD Brännpunkt 2002-08-17

De av Svenskt Näringsliv nyligen presenterade förslagen till fri arbetskraftsinvandring går stick i stäv med den policy som Saf - Svenskt Näringslivs föregångare - stod för. Som exempel kan jag hänvisa till en artikel, "Fri arbetskraftsinvandring fungerar inte", som jag skrev på Brännpunkt som företrädare för Saf den 9 februari 1990.

Svenskt Näringslivs rapport beaktar inte flera grundläggande faktorer. Med en bisats avfärdas effekterna av att EU om två år utvidgas med tio nya länder och bortåt 100 miljoner nya EU-medborgare: eftersom migrationen mellan nuvarande EU-länder varit låg finns knappast skäl att tro på en omfattande invandring från kandidatländerna, heter det i rapporten.

Författarna har inte ägnat särskilt stor tankemöda åt de mekanismer som styr migration mellan länder.

... Det föreslagna systemet är som gjort för att leda till missbruk, t ex genom fingerade anställningar eller anställningar som helt eller delvis finansieras (t ex genom "lån" till arbetsgivaren) av den som genom arbetserbjudandet ges tillfälle att bosätta sig i Sverige. Normalbeloppet för att smuggla asylsökande till Sverige har i undersökningar konstaterats ligga mellan 50 000 och 100 000 kronor per person - utan minsta garanti om att få stanna. Självfallet skulle många vara beredda att betala samma belopp eller mer för att via bulvaner betala lön till sig själva under den tid som krävs för att få tillstånden. En i praktiken garanterad rätt att få svenskt medborgarskap skulle på "marknaden" betinga ett högt pris. Systemet skulle läcka som ett såll.

Full text


Sverige behöver fri arbetskraftsinvandring.
De närmaste 15 åren borde två miljoner nya invandrare flytta hit,
menar moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor.

Göran Lindblads uttalande om invandring i Svenska Dagbladet står helt för honom själv.
Han är inte talesman för moderaterna i integrationsfrågor.

Moderaterna förespråkar inte fri invandring, utan en reglerad invandring.
Det säger moderaternas partisekreterare Johnny Magnusson under

Ur Bo Lundgrens avslutningsanförande partistämman 2 september 2001
När vi samlas till stämma nästa gång skall Sverige inte längre ses som den halvhjärtade och obeslutsamma kusinen från landet - utan som ett land som med kraft och engagemang deltar i det gemensamma arbetet att göra Europa till en friare, rikare och öppnare kontinent. Ett Sverige som är en av världens främsta röster för global frihandel. En nation på väg mot en fastlagd folkomröstning om den europeiska valutaunionen.kurs här
Ett Sverige som är ett frihetligt föredöme. Dit alla som har ett jobb är välkomna.

Göran Lindblad
Samtidigt som vi bör ha en generös invandringspolitik, måste samhället ställa krav. T ex att man lär sig svenska språket och följer svenska lagar. Den som begår brott skall förstås straffas, oavsett om man är invandrare eller svensk. Arbete är både en rättighet och en skyldighet från den första dagen!


– Den illegala arbetskraftsinvandringen skulle ju kunna bli legal. De skulle kunna få fackliga och sociala rättigheter och komma in i det svenska samhället på ett helt annat sätt, sade Lars Leijonborg.

Men om det är så att man blir utkastad ur landet om man är arbetslös mer än tre månader, vad är det då som hindrar en arbetsgivare att säga ”Du får vara kvar om du får lägre lön”?

– Ja, det kan jag inte riktigt reda ut här, men principen tycker jag är väldigt enkel, nämligen att...

Det är ändå en viktig fråga som rests i debatten, vad är det som hindrar lönedumpning, illojal konkurrens och att missbruka den här personens svaga ställning?

– Men vänd på steken; det finns en massa företag och offentliga arbetsgivare i Sverige som inte får personal, sade Leijonborg.

Folkpartiet vill vara tydligt och det ska inte finnas några missförstånd i politiken kring arbetskraftsinvandring. Ändå verkade inte partiet ha tänkt igenom det faktum att utländsk arbetskraft kan tvingas gå med på lägre lön för att få behålla jobbet.

Ekot


2002-08-08 Wanja Lundby-Wedin om FPs integrationsförslag:
- Folkpartiets integrationspolitik leder till ökad segregation.

Metall rasar mot folkpartiförslag Metalls ordförande
Göran Johnsson rasar nu mot folkpartiets förslag att släppa arbetskraftsinvandringen fri. Han anser att det bäddar för en ojämlik arbetsmarknad.
- Om den enskilde kan utsättas för en utpressningssituation där man riskerar att åka ur landet under förutsättning att man inte tar de villkor som erbjuds och riskerar att bli arbetslös, då är det egentligen samma system med gästarbetare som bland annat Tyskland tillämpade tidigare och som var väldigt kritiserat.
Den typen av arbetsmarknad vill inte vi ha. Källa: TT

Anslagen till invandrare och flyktingar
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SfU2

För många för gamla plåga i EU
Inte ens en fördubblad immigration till EU tillsammans med kraftigt förhöjda barnkullar kan lösa de problem som Europas åldrande befolkning står inför. Det konstaterar EU-kommissionen i en ny rapport.
DN 2002-08-11


Början på sidan

Tillbaka till startsidan